Obchodné podmienky DD Joga Studio

Platobné podmienky:

1. Na základe informatívneho emailu objednávateľa, DD Joga Studio následne zašle prihlášku na kurz.
2. Prihláška na kurz sa stáva záväznou v deň prijatia na email DD Joga Studio; do 3 pracovných dní sú zaslané platobné podmienky.
3. Prihláška je platná až na základe prijatia platby kurzovného; úhrada musí byť prevedená do 14 dní od dátumu odoslania platobných podkladov.

Spôsob platby:

1. v hotovosti v priestoroch DD Joga Studia ( 2 týždne před začiatkom kurzu, Komárovská 23, Bratislava)
2. bankovým prevodom alebo vkladom na účet 2629763530/1100 TB, variabilný symbol: číslo Vášho mobilného telefónu (uvedené na prihláške)

Storno podmienky

1. Možnosť vrátenia celej uhradenej čiastky trvá do 21. dňa pred zahájením kurzu (tj. vzdelávací program, víkendový pobyt, akcia, workshop atd. – ďalej len kurz).
2. Od 21. do 7. dňa pred zahájením kurzu je možné podať žiadosť o vrátenie 50% z uhradenej čiastky kurzu.
Žiadosť je vždy akceptovaná s dátumom prijatia a to len na základe zaslaného jasne zrozumiteľného emailu.

Na základe emailom zaslaného vyjadrenia k Vašej žiadosti o storno z vybraného kurzu Vám bude do 14 dní od toho dňa kurzovné vrátené.

Storno poplatok je 3 €.

DD Company s.r.o. si vyhraďuje nárok na vyúčtovanie tohoto poplatku za zariadenie každého storna bez ohľadu na dôvod stornovania prihlášky. O túto čiastku bude znížené vrátenie kurzovného.

V prípade zrušenia kurzu zo strany DD Joga Studia bude ponúknutá možnosť prevedenia kurzovného na iný vybraný kurz alebo bude kurzovné vrátené v plnej výške.